Committee

Honorary Conference Chair

Junfa Mao (Shenzhen University, China)

 

Conference Chairs:

Daniel Cohen-Or (Tel Aviv University, Israel)

Hui Huang (Shenzhen University, China)

 

Program Chairs:

Amit Bermano (Tel Aviv University, Israel)

Ruizhen Hu (Shenzhen University, China)

 

Publicity Chairs:

Jianwei Guo (Chinese Academy of Sciences, China)

Jiajun Wu (Stanford University, USA)

 

Publication Chair:

Shi-Min Hu (Tsinghua University, China)

 

Organizing Chairs:

Pengfei Xu (Shenzhen University, China)

Yang Zhou (Shenzhen University, China)

 

Organizing Committee Members:

Pengdi Huang (Shenzhen University, China)

Ke Xie (Shenzhen University, China)

Zihao Yan (Shenzhen University, China)

 

Program Committee Members:

Vahid Babaei (Max Planck Institute)

Bedrich Benes (Purdue University)

Amit Bermano (Tel-Aviv University)

Jun-Xiong Cai (Tsinghua University)

Juan Cao (Xiamen University)

Mingwei Cao (Anhui University)

Jian Chang (Bournemoth University)

Kang Chen (Netease)

Renjie Chen (University of Science and Technology of China)

Siming Chen (Fudan University)

Weikai Chen (Tencent US)

Xiaodiao Chen (Hangzhou Dianzi University)

Xuejin Chen (University of Science and Technolgy of China)

Zhonggui Chen (Xiamen University)

Mingming Cheng (Nankai University)

Ming-Te Chi (Chengchi University)

Hung-Kuo Chu (Tsing Hua University, Hsinchu)

Daniel Cohen-Or (Tel Aviv University)

Bailin Deng (Cardiff University)

Jia Deng (Princeton University)

Weiming Dong (Institute of Automation, CAS)

Deng-Ping Fan (ETH Zurich University)

Hui Fang (Loughborough University)

Chi-Wing Fu (The Chinese University of Hong Kong)

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

Xiao-Ming Fu (University of Science and Technology of China)

Lin Gao (Insititute of Computing Technology, CAS)

Jianwei Guo (Institute of Automation, CAS)

Jie Guo (Nanjing University)

Shihui Guo (Xiamen University)

Xiaohu Guo (University of Texas at Dallas)

Yanwen Guo (Nanjing University)

Xiaoguang Han (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)

Xiaowei He (Institute of Software, CAS)

Ying He (Nanyang Technological University)

Pedro Hermosilla (Ulm University)

Junhui Hou (City University of Hong Kong)

Ruizhen Hu (Shenzhen University)

Shi-Min Hu (Tsinghua University)

Haibin Huang (Kuaishou Technology)

Hua Huang (Beijing Normal University)

Hui Huang (Shenzhen University)

Qixing Huang (The University of Texas at Austin)

Shi-Sheng Huang (Beijing Normal University)

Xiaogang Jin (Zhejiang University)

Jiri Kosinka (University of Groningen)

Yu-Kun Lai (Cardiff University)

Manfred Lau (City University of Hong Kong)

Manyi Li (Shandong University)

Ruihui Li (Hunan University)

Xiao Li (MSRA)

Zhen Li (The Chinese University of Hong Kong)

Zhouhui Lian (Peking University)

Di Lin (Tianjin University)

I-Chen Lin (Chiao Tung University)

Juncong Lin (Xiamen University)

Libin Liu (Peking University)

Ligang Liu (University of Science and Technology of China)

Tiantian Liu (Taichi Graphics)

Yang Liu (Microsoft Research Asia)

Cewu Lu (Shanghai Jiao Tong University)

Lin Lu (Shandong University)

Min Lu (Shenzhen University)

Shao-Ping Lu (Nankai University)

Xuequan Lu (Deakin University)

Chongyang Ma (Kuaishou Technology)

Lizhuang Ma (Shanghai Jiantong University)

Rui Ma (Jilin University)

Weiyin Ma (City University of Hong Kong)

Yuxin Ma (The South University of Science and Technology)

Min Meng (Guangdong University of Technology)

Dominik Michels (KAUST)

Tai-Jiang Mu (Tsinghua University)

Liangliang Nan (TU Delft)

Marta Ortin (DIVE Medical)

Hao Pan (Microsoft Research Asia)

Ye Pan (Shanghai Jiao Tong University)

Fabio Pellacini (Sapienza University of Rome)

Yifan Peng (The University of Hong Kong)

Yipeng Qin (Cardiff University)

Bo Ren (Nankai University)

Paul Rosin (Cardiff University)

Holly Rushmeier (Yale University)

Tianjia Shao (Zhejiang University)

Bin Sheng (Shanghai Jiaotong University)

Gurprit Singh (Max Planck Institute)

Peng Song (Singapore University of Technology and Design)

Ran Song (Shandong University)

Hao Su (UC San Diego)

Shinjiro Sueda (Texas A&M University)

Shigeo Takahashi (The University of Aizu)

Jianchao Tan (Kuaishou Technology)

Keke Tang (Guangzhou University)

Daniel Thalmann (EPFL)

Ruofeng Tong (Zhejiang University)

Yiying Tong (Michigan State University)

Yu-Ting Tsai (Yuan Ze University)

Javier Vazquez (Universitat Autonoma de Barcelona)

Beibei Wang (Nanjing University of Science and Technology)

Charlie C. L. Wang (University of Manchester)

He Wang (University of Leeds)

Lizhi Wang (Beijing Institute of Technology)

Lvdi Wang (Microsoft Research Asia)

Miao Wang (Beihang University)

Peng-Shuai Wang (Microsoft Research Asia)

Rui Wang (Zhejiang University)

Weiming Wang (Dalian University of Technology)

Wenping Wang (Texas A&M University, The University of Hong Kong)

Xiaokun Wang (University of Science and Technology Beijing)

Yunhai Wang (Shandong University)

Michael Weinmann (University of Bonn)

Tien-Tsin Wong (The Chinese University of Hong Kong)

Jun Wu (Delft University of Technology)

Yingcai Wu (Zhejiang University)

Jiazhi Xia (Central South University)

Shihong Xia (Institute of Computing Technology, CAS)

Shiqing Xin (Shandong University)

Guanyu Xing (Sichuan University)

Gang Xu (Hangzhou Dianzi University)

Kai Xu (National University of Defense Technology)

Kun Xu (Tsinghua University)

Pengfei Xu (Shenzhen University)

Wei-Wei Xu (Zhejiang University)

Dongming Yan (Institute of Automation, CAS)

Lingqi Yan (University of California, Santa Barbara)

Yin Yang (Clemson Universsity)

Yong-Liang Yang (University of Bath)

Li Yi (Tsinghua University)

Ran Yi (Shanghai Jiao Tong University)

Ming Zeng (Xiamen University)

Wei Zeng (The Hong Kong University of Science and Technology)

Fanglue Zhang (Victoria University of Wellington)

Jessica Zhang (Carnegie Mellon University)

Juyong Zhang (University of Science and Technology of China)

Lei Zhang (Beijing Institute of Technology)

Songhai Zhang (Tsinghua University)

Yun Zhang (Communication University of Zhejiang)

Jianmin Zheng (Nanyang Technological University)

Qian Zheng (Suzhou University of Science and Technology)

Wei-Shi Zheng (Sun Yat-sen University)

Zichun Zhong (Wayne State University)

Yang Zhou (Shenzhen University)

Yuanfeng Zhou (Shandong University)

Bo Zhu (Dartmouth College)

Chenyang Zhu (National University of Defense Technology)

Zhe Zhu (Duke University)

Qiang Zou (Zhejiang University)